پروژه های تحقیقاتی پروژه های تحقیقاتی

« بازگشت

عوامل توسعه نیافتگی روابط ایران و گرجستان ، گروه پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، 1394

عوامل توسعه نیافتگی روابط ایران و گرجستان ، گروه پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، 1394