پروژه های تحقیقاتی پروژه های تحقیقاتی

« بازگشت

ریشه های اقتصادی تفکر نوین گورباچف، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران،74-1370 ، طرح قابل تقدیر در سال 1375دانشگاه تهران