پروژه های تحقیقاتی پروژه های تحقیقاتی

« بازگشت

ایران و ترکیه در اوراسیای مرکزی، به سوی همگرایی، گروه پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، 1394

ایران و ترکیه در اوراسیای مرکزی، به سوی همگرایی، گروه پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، 1394