پروژه های تحقیقاتی پروژه های تحقیقاتی

« بازگشت

انتقال انرژی ازآسیای مرکزی به شرق آسیاازمسیرایران، برنامه اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1389- 1388