نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

دوازدهمین نشست تخصصی : دولت وهویت در آسیای مرکزی و قفقاز نوزدهم اردیبهشت 1385

دوازدهمین  نشست تخصصی  :
دولت وهویت در آسیای مرکزی و قفقاز
نوزدهم اردیبهشت 1385

سخنرانان:

جناب آقای دکتر سنایی - رئیس موسسه فرهنگی اکو

جناب آقای دکتر عطائی - استاد یار دانشگاه امام صادق