نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بررسی زمینه های نظری و تاریخی همگرایی و واگرایی در فدراسیون روسیه

- بررسی زمینه های نظری و تاریخی همگرایی و واگرایی در فدراسیون روسیه، با همکاری محمد تقی دلفروز، رسول افضلی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه ،1381